deutsch русский български

Правни отрасли

Трудово право

 • трудовоправна защита в случай на уволнение
 • обезщетение
 • оформяне на трудов договор, договор за анулиране
 • предупреждение

Закон за чужденците и закон за политическото убежище

 • право на пребиваване на чужденците
 • право на политическо убежище и на процедура за политическо убежище
 • разрешение за постоянно пребиваване (установяване) - ЕО
 • придобиване на гражданство
 • събиране на съпрузи, подозрение в наличие на фиктивен брак

Семейно и наследствано право

 • развод
 • родителски права и право на лични отношения
 • право на издръжка
 • изравняване на пенсионните права
 • парично изравняване на придобитото (от всеки от съпрузите) имущество

Търговско и дружествено право

 • учредяване на дружество
 • избор на приложимо право
 • оформление, изработване и промяна на дружествени договори
 • прехвърляне на дружествени дялове

Интернетно право

 • предупреждения
 • декларация за преустановяване и въздържане от действия

Международно частно право (МЧП)

 • приложимо законодателство
 • изпълнение на чуждестранни съдебни решения
 • международно семейно и наследствено право

Правни отношения при покупко-продажба и при сключване на договори

Наемане и отдаване на имоти пад наем

 • прекратяване на договора
 • отчитане на консумативните разходи
 • неизплатени месечни вноски за наем и депозит
 • закон за жилищната собственост

Социално право

 • обезщетение за старост
 • парично обезщетение за безработни I и II
 • месечна целева помощ за плащане на наем
 • степен на увреждане и групи инвалидност
 • трудова злополука
 • степен на потребност от постоянни грижи

Наказателно право

 • Закон за екстрадиране и Закон за международна правна помощ по наказателни дела
 • Закон за използване на упоителни средства
 • наказателноправни норми, регулиращи
 • данъчни правонарушения и освобождаващо от наказание уведомление, подадено от самия извършител
 • стопански престъпления
 • несъстоятелност
 • транспортни правонарушения
 • административни нарушения и процедура при налагане на глоба
 • нарушения спрямо околната среда
 • Закон за оръжията в Германия
 • предварителен арест и изпълнението му

Туристическо право

Авторско и марково право

 • предупреждения
 • декларация за преустановяване и въздържане от действия

Транспортно право

 • постановление за налагане на глоба при административни спорове
 • регулиране на злополуки

Административно право

 • оплакване за нарушение на администрацията
 • жалба за бавност
 • временна правна закрила
 • жалби